Przejdź do treści
Modlitwy » Nabożeństwa » Nieszpory

Nieszpory

  Nieszpory tekst modlitwy

  Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy Nieszporów, podczas której w duchu wspólnoty będziemy dziękować Bogu za łaski minionego dnia, prosić o Jego prowadzenie w nadchodzącym czasie oraz rozważać Jego Słowo. Przyłącz się do nas, aby razem wznieść nasze serca i myśli ku Bogu w tej starożytnej modlitwie Kościoła.

  Prowadzący: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

  Wszyscy: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. / Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. / Jak była na początku, teraz i zawsze, / i na wieki wieków. Amen. (Alleluja.)

  Hymn

  (1.) Mężu natchniony przez łaskę,

  Promienny wzorze świętości,

  Cześć tobie dzisiaj oddając,

  Sławimy Bożą potęgę.

  (2.) Kapłan najwyższy i wieczny

  Przywrócił Bogu swych braci;

  Dając nam Nowe Przymierze,

  Obdarzył ludzkość pokojem.

  (3.) On ciebie w swojej mądrości

  Uczynił sługą zbawienia,

  Abyś i Ojcu dał chwałę

  I Jego życie ludowi.

  (4.) Duch cię Najświętszy namaścił

  I ustanowił pasterzem,

  Abyś pokarmem zbawiennym

  Nasycił lud odkupiony.

  (5.) Teraz, gdy niebem się cieszysz,

  Patronem bądź dla Kościoła,

  Uproś dla jego owieczek

  Płomienną miłość Chrystusa.

  (6.) Bóg w Trójcy Świętej Jedyny

  Niech przyjmie pieśń uwielbienia,

  Ten, który ciebie nagrodził

  Za wierną służbę dla Niego. Amen.

  Psalmodia

  Wersja brewiarzowa

  1. ant. Stałem się sługą Ewangelii * według daru łaski Bożej.

  Psalm 15 (14)

  Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *

  kto zamieszka na Twej górze świętej?

  Ten, kto postępuje nienagannie, †

  działa sprawiedliwie *

  i mówi prawdę w swoim sercu;

  Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †

  kto nie czyni bliźniemu nic złego *

  i nie ubliża swoim sąsiadom;

  Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *

  ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;

  Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, †

  kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *

  i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.

  Kto tak postępuje, *

  nigdy się nie zachwieje.

  Chwała Ojcu i Synowi, *

  i Duchowi Świętemu.

  Jak była na początku, teraz i zawsze, *

  i na wieki wieków. Amen.

  1. ant. Stałem się sługą Ewangelii / według daru łaski Bożej.

  2. ant. Oto sługa wierny i roztropny, * któremu Pan powierzył swoją rodzinę.

  Psalm 112 (111)

  Błogosławiony człowiek, który służy Panu *

  i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.

  Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *

  dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

  Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *

  a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.

  On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *

  łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

  Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *

  i swoimi sprawami zarządza uczciwie.

  Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *

  i pozostanie w wiecznej pamięci.

  Nie przelęknie się złej nowiny, *

  jego mocne serce zaufało Panu.

  Jego wierne serce lękać się nie będzie *

  i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

  Rozdaje i obdarza ubogich, †

  jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *

  wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

  Widzi to grzesznik i złość go ogarnia, †

  zębami zgrzyta i marnieje. *

  Wniwecz się obróci pragnienie grzeszników.

  Chwała Ojcu i Synowi, *

  i Duchowi Świętemu.

  Jak była na początku, teraz i zawsze, *

  i na wieki wieków. Amen.

  2. ant. Oto sługa wierny i roztropny, / któremu Pan powierzył swoją rodzinę.

  3. ant. Moje owce będą słuchać mego głosu * i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

  Pieśń (Ap 15, 3–4)

  Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *

  Panie, Boże wszechwładny.

  Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *

  Królu narodów.

  Któż by się nie bał, Panie, †

  i nie uczcił Twojego imienia? *

  Bo tylko Tyś jest Święty.

  Przyjdą wszystkie narody †

  i padną na twarz przed Tobą, *

  gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.

  Chwała Ojcu i Synowi, *

  i Duchowi Świętemu.

  Jak była na początku, teraz i zawsze, *

  i na wieki wieków. Amen.

  3. ant. Moje owce będą słuchać mego głosu / i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

  Wersja ludowa (tłum. Franciszka Karpińskiego)

  Psalm 110: Mesjasz królem i kapłanem

  (1.) Rzekł Pan do Pana mego łaskawym * swym głosem: Siądź mi przy boku prawym.

  (2.) Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi * dam za podnóżek pod Twoje nogi.

  (3.) Berło Twej mocy wydam z Syjonu, * świat cały padnie u Twego tronu.

  (4.) A Ty używać będziesz praw swoich, * wśród nieprzyjaciół panując Twoich.

  (5.) Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, * przy Tobie lud Twój w jasności stanie.

  (6.) Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, * Ciebie z wnętrzności moich wydałem.

  (7.) Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa * danego nigdy nie cofnie słowa.

  (8.) Ty jesteś Kapłan do końca wieka * według obrządku Melchizedeka.

  (9.) Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, * w dzień gniewu swego zetrze tyrany.

  (10.) Sąd swój rozciągnie po całym świecie * i nieposłuszne narody zgniecie.

  (11.) Pyszną na ziemi głowę poniży, * która mu Jego chwale ubliży.

  (12.) Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, * dlatego głowę wzniesie na wieki.

  (13.) Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

  (14.) Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

  Psalm 111: Wielkość dzieł Bożych

  (1.) Całym Cię sercem chwalić będę, Panie, * gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.

  (2.) Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba, * którymi władnie, jak Mu się podoba.

  (3.) Co pocznie, wszystko pełne jest zacności, * pełne uwielbień. Wiek sprawiedliwości.

  (4.) Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi * wieczną pamiątkę sprawi cudy swymi.

  (5.) Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny; * karmi i hojnie bogaci lud wierny.

  (6.) Stateczny w słowie, co raz postanowił, * wiecznymi czasy tego nie odmówił.

  (7.) Moc swą okazał, gdy wygnał pogany, * a ten kraj synom Izraela dany.

  (8.) Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane, * a zaś słusznością prawa prostowane.

  (9.) Te się na wieki żadnych lat nie boją, * bo na słuszności i na prawdzie stoją.

  (10.) Pan sługi Swoje z niewoli wybawił * i dla nich wieczny testament zostawił.

  (11.) Imię ma straszne i pełne świętości, * a bojaźń Boża początkiem mądrości.

  (12.) Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi, * będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.

  (13.) Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

  (14.) Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

  Psalm 112: Szczęście bogobojnego

  (1.) Szczęśliwy i nie zna kaźni, * kto w Pańskiej żyje bojaźni.

  (2.) Najmilsza jemu jest droga * iść według przykazań Boga.

  (3.) Krew jego zacna na ziemi * porówna zawżdy z możnymi.

  (4.) Ród się cnotliwych rozpleni * i będą błogosławieni.

  (5.) Dom jego będzie obfity * w zbiory i trwałe zaszczyty.

  (6.) A cześć poczciwego człeka * pójdzie od wieka do wieka.

  (7.) Niechaj noc zaćmi mgły swymi, * światło jest nad cnotliwymi.

  (8.) Zawsze im Pan jest życzliwy, * litosny i sprawiedliwy.

  (9.) Człek miły pełen wesela, * gdy drugim z swego udziela.

  (10.) W słowie się swoim tak rządzi, * że co wyrzecze, nie zbłądzi.

  (11.) Ludzka pamięć jego sprawy * uwieczni: Był to mąż prawy.

  (12.) I zły go język nie trwoży, * bezpieczny w nadziei Bożej.

  (13.) Stateczność jego cnej duszy * żadną się rzeczą nie wzruszy.

  (14.) Wydoła złej chwili snadnie, * aż nieprzyjaciel upadnie.

  (15.) Rozsypał swoje szczodroty * na wdowy, biedne sieroty.

  (16.) Przeto uczynnością słynie * i chwała jego nie zginie.

  (17.) Zły na to patrząc, boleje, * zgrzyta, z zazdrości sinieje.

  (18.) Taki, co w głowie uradzi, * do skutku nie doprowadzi.

  (19.) Chwała Ojcu i Synowi * oraz Świętemu Duchowi.

  (20.) Jak na początku, tak i ninie, * i na wieki niechaj słynie.

  Czytanie

  Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. (1P 5, 1–4)

  Responsorium

  Kantor: Oto pasterz, który miłuje swoich braci * i gorliwie się wstawia za swoim ludem.

  Wszyscy: Oto pasterz, który miłuje swoich braci / i gorliwie się wstawia za swoim ludem.

  Kantor: Oddał życie za swoim braci.

  Wszyscy: I gorliwie się wstawia za swoim ludem.

  Kantor: Chwała Ojcu i Synowi, / i Duchowi Świętemu.

  Wszyscy: Oto pasterz, który miłuje swoich braci / i gorliwie się wstawia za swoim ludem.

  Kantyk Maryi

  Ant. Oto rządca wierny i roztropny, * którego Pan ustanowił nad swoją służbą, / żeby wydzielał jej żywność w odpowiednim czasie.

  Pieśń (Łk 1, 46–55)

  Wielbi dusza moja Pana

  i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

  Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

  Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,

  gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,

  a Jego imię jest święte.

  Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

  nad tymi, którzy się Go boją.

  Okazał moc swego ramienia,

  rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

  Strącił władców z tronu,

  a wywyższył pokornych.

  Głodnych nasycił dobrami,

  a bogatych z niczym odprawił.

  Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

  pomny na swe miłosierdzie,

  jak obiecał naszym ojcom,

  Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

  Chwała Ojcu i Synowi,

  i Duchowi Świętemu.

  Jak była na początku, teraz i zawsze,

  i na wieki wieków. Amen.

  Prośby

  Prowadzący: Chrystus został ustanowiony Najwyższym Kapłanem dla ludzi w tym, co należy do Boga. Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego pokorne błagania:

  Kantor: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

  Wszyscy: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

  Kantor: Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i godnych podziwu pasterzy, * spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze chlubić ich świętością.

  Wszyscy: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

  Kantor: Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie, * przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół.

  Wszyscy: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

  Kantor: Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i zesłałeś na nich Twojego Ducha, * napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swego ludu.

  Wszyscy: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

  Kantor: Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy, * spraw, aby żaden człowiek, krwią Twoją odkupiony, nie pozostał z dala od Ciebie.

  Wszyscy: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

  Kantor: Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz swym owcom życie wieczne, aby nikt ich nie wyrwał z Twej ręki, * wybaw zmarłych, za których oddałeś swoje życie.

  Wszyscy: Zachowaj lud swój, Panie Jezu Chryste.

  Modlitwa Pańska

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

  święć się imię Twoje;

  przyjdź królestwo Twoje;

  bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

  i odpuść nam nasze winy,

  jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

  i nie wódź nas na pokuszenie,

  ale nas zbaw ode złego.

  Oracja

  Prowadzący: Miłosierny Boże, pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo świętego Mikołaja, biskupa, † czuwaj nad nami wśród wszelkich niebezpieczeństw, * abyśmy bez przeszkód szli drogą wiodącą do zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  Wszyscy: Amen.

  albo:

  Prowadzący: Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Mikołaja, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie, † spraw przez jego wstawiennictwo, * abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  Wszyscy: Amen.

  albo:

  Prowadzący: Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Mikołaja, biskupa, na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem, † spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu zachowali wiarę, której nauczał, * i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

  Wszyscy: Amen.

  Antyfona do Najświętszej Maryi Panny

  Przy wspólnotowym celebrowaniu nieszporów liturgię można zakończyć antyfoną do Najświętszej Maryi Panny. Antyfon do Matki Bożej jest wiele. Zwykle związane są z określonym okresem roku liturgicznego. Poniżej znajduje się kilka zaczerpniętych z chorału gregoriańskiego.

  Na adwent i okres Bożego Narodzenia

  Alma Redemptoris Mater, * quae pervia caeli porta manes, * et stella maris, * succure cadenti, * surgere qui curat, populo: * Tu guae genuisti, * natura mirante, * tuum sanctum Genitorem, * Virgo prius ac posterius, * Gabrielis ab ore * sumens illud Ave, * peccatorum miserere.

  Święta Matko Odkupiciela, bramo niebios zawsze otwarta, gwiazdo morza, wspomóż upadły lud, gdy powstać usiłuje: Tyś zrodziła Stwórcę swojego, ku zdumieniu całej natury, Panną będąc przedtem i potem, pozdrowiona usty Gabriela, okaż litość nad grzesznikami.

  Na Wielki Post

  Ave Regina celorum, * Ave Domina angelorum, * salve radix, salve porta, * ex qua mundo lux est orta: * gaude Virgo gloriosa, * super omnes speciosa, * vale o valde decora, * et pro nobis Christum exora.

  Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko, witaj bramo, jasność zrodziłaś światu: ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrytsua za nami.

  Na okres wielkanocny

  Regina caeli laetare, * alleluia. * Quia quem meruisti portare, * alleluia. * Resurrexit sicut dixit, * alleluia. * Ora pro nobis Deum, * alleluia.

  Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś zasłużyła nosić, alleluja. Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja.

  Na czas zwykły

  Salve Regina, * mater misericordiae, * vita, dulcedo * et spes nostra, salve. * Ad te clamamus, * exsules, filii Hevae. * Ad te suspiramus, * gementes et flentes * in hac lacrimarum valle. * Eia ergo, * advocata nostrra, * illos tuos misericordes oculos * ad nos converte. * Et Jesum, * benedictum fructum ventris tui, * nobis post hoc exsilium ostende. * O clemens, * o pia, * o dulcis, * Virgo Maria.

  Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

  Maryjo, Królowo świata, Maryjo, Matko Kościoła! Jesteśmy z Tobą, pamiętamy o Tobie. Czuwamy! Czuwamy!

  Pobierz pełną treść nabożeństwa Nieszpory w PDF