Strona główna » Różaniec » Różaniec – Tajemnice Chwalebne

Różaniec – Tajemnice Chwalebne

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – Amen.

***

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.Amen.

***

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

***

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

***

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

***

Tajemnica pierwsza – ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Tajemnica pierwsza - ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

„Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim… Anioł zaś przemówił do niewiast: …Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział… .”

(Mt 28, 1-2. 5. 6)

Poranek wielkanocny. Tak niedawno w Wielki Piątek w Jerozolimie dokonał się dramat ukrzyżowania Jezusa. A teraz Jezus tryumfuje. On zmartwychwstał. W tym wydarzeniu ukryta jest nadzieja, ukryte jest życie, nowe życie. Wobec zmartwychwstania Jezusa bezsilni są ci żołnierze, którzy tak niedawno biczowali Go, nakładali Mu koronę z cierni, wyśmiewali Go. Jezus zwyciężył zło, grzech. Zmartwychwstanie Jezusa to pierwsza Pascha chrześcijańska. To pierwsze święta wielkanocne. Odtąd świat i człowiek są inni.

1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

Tajemnica druga – WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Tajemnica druga - WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.”

(Mk 16, 15-16.19)

Jezus wstępując do nieba zostawia swoim uczniom, ale także nam współczesnym, ważne polecenie. Mamy iść na świat i głosić Jego Ewangelię. To bardzo trudne zadanie. Wymaga wielu wyrzeczeń i samozaparcia. Wymaga też odwagi w dawaniu świadectwa o Chrystusie. Nie każdy przyjmie Dobrą Nowinę. Nie każdy uwierzy. Od naszego świadectwa i od naszej wierności Ewangelii Jezusowej zależy bardzo wiele. Dlatego z odwagą i miłością musimy zaświadczyć, że nasze miejsce jest z Jezusem, jest tam gdzie wstępuje Jezus, w niebie. Jezus wstępując do nieba wywyższa naszą godność, wywyższa ludzką naturę. Każdego dnia musimy utwierdzać naszą i innych nadzieję, że kiedyś połączymy się z Jezusem w chwale.

1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

Tajemnica trzecia – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO NA APOSTOŁÓW

Tajemnica trzecia - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO NA APOSTOŁÓW

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”

(Dz 2, 1-4)

Bóg Ojciec ubogaca darami Ducha Świętego Apostołów. Umacnia ich, aby napełnieni Duchem Świętym, mogli trwać jednomyślnie na modlitwie. Aby napełnieni darami Ducha nieśli braciom dobrą nowinę o zbawieniu. Kościół od początku potrzebuje tego umocnienia, potrzebuje także obecności Matki: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego.” (Dz 1, 14). My, jako Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa mamy otwierać się na dary Ducha Świętego i na obecność Matki, by z wiarą w sercu świadczyć o Jezusie i Jego Miłości.

1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

Tajemnica czwarta – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Tajemnica czwarta - WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

„Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”

(Łk 1, 48-49)

Rozważając tę tajemnice wpatrujemy się na wzór Maryi Wniebowziętej, Której Wszechmocny uczynił tak wielkie rzeczy. Maryja, Matka Jezusa dla zasług Swojego Syna otrzymuje dar bycia w niebie. Maryja Niepokalana jest wzięta do nieba z ciałem i duszą. Maryja pokazuje nam inną perspektywę. Pokazuje nam perspektywę nieba. Dlatego musimy zadbać o nasza duszę, a my tak wiele myślimy o tym, co cielesne, co ziemskie, co przemijające. A przecież jako ludzie wiary, chrześcijanie zawsze żyjemy „sub specie aeternitatis”, pod wejrzeniem wieczności. Maryjo Wniebowzięta pokieruj naszym życiem na drodze do nieba.

1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

Tajemnica piąta – UKORONOWANIE MATKI NAJŚWIĘTSZEJ NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

Tajemnica piąta - UKORONOWANIE MATKI NAJŚWIĘTSZEJ NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

„Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”

(Ap 12, 1)

Maryja jest naszą Matką, ale jest też naszą Królową. Jest to Królowa, Która rozumie i kocha swoje dzieci. Rozumie nas wtedy kiedy jest nam źle. Nie zostawia samych w najtrudniejszych chwilach. Ona króluje służąc i kochając. Maryja,Królowa Wniebowzięta jest Matką miłosierdzia. „Witaj Królowo, Matko miłosierdzia”, tak się modlimy rozpoczynając różaniec, tak się modlimy kiedy jest nam smutno po stracie kogoś bliskiego. Kościół, my wszyscy, widzimy w Niej najlepszą Matkę, którą dał nam umierający na krzyżu Chrystus. Ta Matka Królowa wstawia się za nami byśmy nie utracili nieba.

1 x Ojcze nasz… , 10 x Zdrowaś Maryjo… , 1 x Chwała Ojcu… .

***

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Oddawaj.

***

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego – Amen.

image_pdfWydrukuj modlitwę