Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 24 grudzień 2023, Wigilia

Czytanie na dzisiaj – 24 grudzień 2023, Wigilia

  Czytanie na dzisiaj – 24 grudzień 2023, Wigilia

  24 grudnia, Niedziela
  Wigilia świąt Bożego Narodzenia
  Czwarty Tydzień Adwentu
  Kolor szatfioletowy, Rok B, II
  Imieniny: Adama, Ewy, Noego

  Pierwsze czytanie (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)

  Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

  Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

  Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».

  Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół.

  Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje.

  Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki”».

  Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: por. 2a))

  Na wieki będę sławił łaski Pana

  O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †
  Twą wierność będę głosił moimi ustami *
  przez wszystkie pokolenia.
  Albowiem powiedziałeś: †
  «Na wieki ugruntowana jest łaska», *
  utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

  Na wieki będę sławił łaski Pana

  «Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
  przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
  Twoje potomstwo utrwalę na wieki *
  i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».

  Na wieki będę sławił łaski Pana

  «On będzie wołał do Mnie: †
  „Ty jesteś moim Ojcem, *
  moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”.
  Na wieki zachowam dla niego łaskę *
  i trwałe z nim będzie moje przymierze».

  Na wieki będę sławił łaski Pana

  Drugie czytanie (Rz 16, 25-27)

  Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona

  Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

  Bracia:

  Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.

  Aklamacja (Łk 1, 38)

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Oto ja służebnica Pańska,
  niech mi się stanie według słowa twego.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Ewangelia (Łk 1, 26-38)

  Maryja pocznie i porodzi Syna

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

  Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.

  Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

  Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

  Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

  Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

  Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

  Wtedy odszedł od Niej Anioł.

  Rozważanie nad Ewangelią – Wigilia świąt Bożego Narodzenia

  W ciszy modlitwy zatrzymam się nad obrazem Maryi, tej prostej, młodej kobiety z mało znanego Nazaretu. Rozważam Jej codzienne życie, pełne prostych obowiązków, które wykonuje bez świadomości zbliżającego się zwiastowania.

  Przypominam sobie, że Bóg zbliża się do każdego z nas z miłością, często w najbardziej zwyczajny sposób. „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Zastanawiam się nad moją codziennością – czy jest ona miejscem, w którym mogę doświadczyć głębokiego spotkania z Bogiem? Czy naprawdę w to wierzę?

  Myślę o Maryi, która w swojej codzienności dostrzega, że „Pan jest z Nią”. Zastanawiam się, czy w codziennym życiu doświadczam obecności Boga? Czy znajduję czas na czytanie i rozważanie Jego Słowa? Jak Słowo Boże wpływa na moje życie każdego dnia?

  Anioł mówi o Maryi, że jest „pełną łaski”. Bóg widzi piękno wewnętrzne każdej osoby, nawet jeśli pozostaje ono niezauważone przez innych. Zastanawiam się, jakie uczucia rodzą się we mnie, gdy uświadamiam sobie, że Bóg zna mnie do głębi. Czy żyję w Jego łasce? Czy moje życie jest autentyczne?

  Maryja, mimo zamieszania i strachu, rozważa w swoim sercu słowo Boga. Jak każdy z nas, boi się przyjąć wolę Boga, która może całkowicie zmienić nasze życiowe plany. Jednak nie ucieka od tych rozważań, ale szuka zrozumienia i woli Boga.

  Zastanawiam się nad swoim własnym poszukiwaniem woli Bożej. Czy jestem gotów przyjąć każdy Jego plan dla mnie? Przed czym najbardziej się obawiam? Otwieram się na rozmowę z Bogiem na ten temat.

  W mojej codziennej modlitwie zapraszam Maryję do mojego życia, aby pomogła mi szczerze szukać woli Boga. W różnych momentach dnia będę powtarzał: „Naucz mnie, Maryjo, słuchać Boga w codziennych zajęciach”. To moja modlitwa o to, bym mógł coraz lepiej słyszeć Boży głos pośród codzienności i żyć zgodnie z Jego wolą.