Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie na dzisiaj » Czytanie na dzisiaj – 31 grudzień 2023

Czytanie na dzisiaj – 31 grudzień 2023

  Czytanie na dzisiaj – 31 grudzień 2023

  31 grudnia, Niedziela
  Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
  Oktawa Narodzenia Pańskiego
  Kolor szat: biały, Rok B, II
  Imieniny: Sylwestra, Katarzyny, Melanii

  Jeśli 25 grudnia, a tym samym 1 stycznia, przypada w niedzielę, wtedy święto zostaje przeniesione na 30 grudnia, przed Ewangelią jest tylko jedno czytanie.

  Pierwsze czytanie (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3)

  Obietnica potomstwa

  Czytanie z Księgi Rodzaju

  Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita».

  Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą».

  Ale oto usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził».

  I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.

  Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak.

  Psalm (Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 8a))

  Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

  Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
  głoście Jego dzieła wśród narodów.
  Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
  rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.

  Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

  Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
  niech się weseli serce szukających Pana.
  Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
  zawsze szukajcie Jego oblicza.

  Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

  Pamiętajcie o cudach, które on uczynił, *
  o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
  Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
  synowie Jakuba, Jego wybrańcy.

  Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

  Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
  obietnicy danej tysiącu pokoleń,
  o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
  przysiędze danej Izaakowi.

  Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

  Drugie czytanie (Hbr 11, 8. 11-12. 17-19)

  Wiara Abrahama, Sary i Izaaka

  Czytanie z Listu do Hebrajczyków

  Bracia:

  Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.

  Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza.

  Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

  Aklamacja (Por. Hbr 1, 1-2a)

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
  a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

  Alleluja, alleluja, alleluja

  Wersja dłuższa ewangelii na niedzielę

  Ewangelia (Łk 2, 22-40)

  Dziecię rosło, napełniając się mądrością

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

  Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

  A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni.

  A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

  A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

  Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.

  Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

  A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

  Wersja krótsza ewangelii na niedzielę

  Ewangelia (Łk 2, 22. 39-40)

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

  Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu.

  A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

  Rozważanie nad niedzielną Ewangelią

  W mojej modlitewnej kontemplacji skupię się na Maryi i Józefie, którzy przynoszą do świątyni Dzieciątko Jezus. Będę rozważał świadomość Maryi, która oddaje Bogu swoje pierwsze i jedyne dziecko. Zastanowię się, co mogła przeżywać jako matka. Postaram się w moich modlitwach wejść w dialog z Maryją o jej doświadczeniach w świątyni.

  Rozważę Maryję jako „Matkę pięknej miłości”, która potrafi ofiarować Bogu to, co dla niej najcenniejsze. Zastanowię się nad moją zdolnością do kochania innych bez zniewalania ich, bez pragnienia ich posiadania. Zadaję sobie pytanie, czy jestem wolny od nieuporządkowanych przywiązań do osób i rzeczy.

  Będę również kontemplował postacie Symeona i Anny, którzy z cierpliwością oczekiwali na spełnienie obietnicy Bożej. Ich przykład napełnia mnie nadzieją i zachęca do refleksji nad moją ufnością wobec Boga. Zastanowię się, czy ufam, że Bóg wypełni swoje obietnice i czy potrafię czekać na Jego czas.

  Spróbuję wyobrazić sobie siebie w roli Symeona, który przyjmuje od Maryi maleńkiego Jezusa. Zastanowię się nad uczuciami, jakie towarzyszą mi w tej scenie, i nad moją zdolnością do trwania w takim doświadczeniu.

  Rozważę moją osobistą więź z Jezusem. Zastanowię się, czy tęsknię za Nim i czy szukam bliskości z Nim w modlitwie. Zadaję sobie pytanie, co najbardziej przeszkadza mi w budowaniu zażyłej relacji z Jezusem.

  Na koniec mojej modlitwy powierzę siebie, moją rodzinę i wspólnotę opiece Świętej Rodziny, prosząc, abyśmy wzrastali w mocy i mądrości, a łaska Boża zawsze była z nami.