Strona główna » Czytanie Pisma Świętego w rodzinie » Biblia mieszkaniem żywego Ducha Pana

Biblia mieszkaniem żywego Ducha Pana

Skoro Biblia powstała z natchnienia Ducha Świętego, On nadal jest w niej obecny. Pismo na sposób stały ożywiane jest obecnością Ducha. On nie tylko był u początku powstawania świętych Ksiąg, lecz ciągle jest w nich obecny. Biblia byłaby martwą literą, gdyby Duch Święty aktualnie nie czynił jej skuteczną. Duch, zstępując na Słowo, czyni je żywym, podobnie jak dzięki przywoływaniu Go na chleb eucharystyczny sprawia, żc staje się on żywym Ciałem Chrystusa. W Piśmie otrzymujemy Chrystusa, tak jak otrzymujemy Go w Eucharystii, ponieważ Pismo nie tylko daje o Nim świadectwo, lecz dzięki Duchowi objawia Go i uobecnia. Ponieważ prawda objawiona identyczna jest z orędziem i osobą Jezusa Chrystusa, Duch Święty objawia Chrystusa i kształtuje Go w wierzących.

Do lektury Pisma Świętego w rodzinie winna skłaniać prawda, że w Słowie dawany jest Duch Pana. On działa w każdym, kto czyta i rozważa natchnione teksty. Pod Jego działaniem Słowo Boże staje się obecne i aktywne w sercu wierzącego. Samo Słowo bez czynności Ducha nie wzbudzi wiary i nie może dać życia (por. J 6,63). To Duch Święty, jako „Nauczyciel wewnętrzny” wprowadza w głębię prawdy objawionej i sprawia, że staje się ona dla nas prawdą życia. Jest to szczególnie ważne, gdy przychodzi nam żyć w świecie negacji Boga, rozmytych zasad moralnych i masowego występowania przeciw prawu Bożemu. Jedynie ciągłe odkrywanie Ducha Świętego w Słowie Bożym daje rękojmię zachowania skarbu wiary i pozwala doświadczyć jej błogosławionych owoców.