Przejdź do treści
Modlitwy » Czytanie Pisma Świętego w rodzinie » Biblia źródłem życia i zbawienia

Biblia źródłem życia i zbawienia

Potrzeba czytania Pisma Świętego w rodzinie wynika z samej natury Słowa Bożego, w którym tkwi moc zbawcza i uświęcająca. Doskonale wyraża to autor Listu do Hebrajczyków, kiedy mówi: „żywe jest Słowo Boże i skuteczne” (Hbr 4,12). Ono nie tylko poucza, ale zawiera w sobie moc dającą życie i przemieniającą wewnętrznie. Z tej racji prawda Pisma Świętego nie ma charakteru zwykłego pouczenia, ale ma w sobie łaskę zbawienia. Słowo Boże nie tylko naucza, ale wywiera wpływ; nie tylko informuje, ale sprawia to, co oznacza. Słowa Jezusa św. Łukasz wprost nazywa „słowami łaski” (Łk4,22). Słowo Ewangelii według św. Pawła jest „mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz 1,16).

Każdy kto z wiarą przyjmuje Słowo Boże, wchodzi na drogę, która prowadzi do życia i autentycznego szczęścia (por. Pwt 30,15-20). Gwarancją tego jest samo Słowo, które zawsze dokonuje tego, czego Bóg chciał (Iz 55,10-11). Ze strony człowieka potrzeba wiary w to Słowo, które zawsze jest skuteczne, choć nie na miarę ludzkich tylko pragnień i przewidywań. Ono nie tylko prowadzi do życia, ale to życie wzbudza i daje, stając się przez to zapewnieniem życia wiecznego. W rodzinie, która z wiarą przyjmuje Słowo Boże, wnet dadzą się zauważyć jego zbawcze owoce w życiu osobistym poszczególnych jej członków, jak też w życiu całej wspólnoty. Czytający Biblię zostają przez nią przemienieni. Wyrazem tego będzie nawrócenie i oczyszczenie wewnętrzne, życie w prawdzie, zdolność do ofiary i życia dla drugich.