Strona główna » Czytanie Pisma Świętego w rodzinie » Biblia fundamentem wiary i życia chrześcijańskiego

Biblia fundamentem wiary i życia chrześcijańskiego

Biblia zawsze związana jest ze społecznością wierzących, która żyje Słowem Bożym i je przekazuje. Słowo Boże jest jednak w stosunku do Kościoła rzeczywistością nadrzędną. To Kościół został zrodzony i żyje mocą Bożego Słowa. Społeczność wierzących w Chrystusa gromadzi się przez Słowo, mocą obecnego i działającego w niej Ducha Świętego. Kościół jednak nigdy nie przestaje być adresatem Słowa Bożego, równocześnie strzeże go i głosi go światu. Jego zadaniem jest interpretacja i aktualizacja Pisma Świętego, wysiłek głębszego zrozumienia i życia Słowem Bożym.

Tak jak Biblia nierozdzielnie związana jest z życiem i misją całego Kościoła, tak samo dotyczy to poszczególnych chrześcijańskich rodzin. To one winny być szczególnie przychylnym środowiskiem dla Słowa Bożego. Stąd zadaniem rodziców jest szczególna troska, by środowisko swego domu zachować nieskażonym od złych wpływów świata. Będzie to możliwe pod warunkiem, że zawsze punktem odniesienia będzie dla nich i dla ich dzieci Słowo Boże. Ono musi być fundamentem, racją życia i postępowania dla wszystkich.

Na tym polega wiara, która karmi się nie tylko Słowem, ale szuka potwierdzenia w czynie i postawie życiowej. Nie jest ona tylko sprawą wewnętrzną człowieka, ale wpływa na jego zachowanie i postępowanie. Całe chrześcijaństwo i ludzkie życie sprowadza się do dotrzymania słowa danego Bogu i ludziom. Kto słucha Boga i przyjmuje Jego naukę, to od tego momentu Bóg czeka na jego słowność. Po pierwszym słowie danym Bogu na chrzcie, przychodzi kolej na dalsze: w sakramencie pokuty, w Eucharystii, w sakramencie bierzmowania, na drogach życia małżeńskiego, rodzinnego, w ramach swego zawodu i środowiska pracy. O tyle jesteśmy wierzącymi, o ile jesteśmy posłuszni Bogu. Jeżeli traktujemy Słowo Boże, Jego wolę, jako „skałę”, to wtedy mamy oparcie i budujemy na wieczność. Słowo walczy w nas, zwyciężamy jego mocą. To jest klucz do trwałości i szczęścia życia małżeńskiego i rodzinnego. Poprzez lekturę Pisma Świętego, na modlitwie, odkrywajmy słowność Boga, by zawierzając jej, pokonywać wszelkie pokusy naszej niewierności, a więc rozdzielania wiary od życia.