Strona główna » Czytanie Pisma Świętego w rodzinie » Biblia komunią z Jezusem Chrystusem

Biblia komunią z Jezusem Chrystusem

Cały wielki, zbawczy plan Boga wobec ludzi, jaki odsłania nam Pismo Święte, zawsze pozostaje otwarty na wypełnienie i realizację, aż po granice zbawienia wiecznego. Zbawienie to jest przedmiotem oczekiwania i nadziei mesjańskiej. Jej wypełnieniem staje się przyjście na świat Jezusa Chrystusa – Wcielonego Słowa Bożego. W Nim zbawcze oczekiwania Starego Testamentu zostały doprowadzone do końca. W Nim wszystkie Boże obietnice stały się „tak” (2 Kor 1,20) i „ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11). Z Jezusem i Jego dziełem zbawczym, zrealizowanym przez śmierć i zmartwychwstanie, definitywnie nadszedł czas zbawienia. Pełna jego realizacja nastąpi wtedy, gdy Chrystus powróci „dla zbawienia tych, którzy Go oczekują” (Hbr9,28).

Skoro Biblia w całości przekazuje prawdę o zbawieniu, to nawet najmniejszy jej fragment jest świadectwem zbawczego planu Boga i jego realizacji na jakimś etapie historii zbawienia. A ponieważ ostatecznym Słowem Boga jest Jezus Chrystus, więc w Nim zbawienie osiąga pełnię. Z tej racji On jest centrum całej Biblii, pełnym sensem Pisma i zasadą jego jedności. W związku z tym poprzez lekturę każdego fragmentu Pisma Świętego możemy się z Nim spotkać jako ze Zbawicielem i Tym, który głosi Dobrą Nowinę. Poprzez Pismo Święte można zobaczyć i spotkać Chrystusa w misterium Jego Osoby. Dlatego św. Hieronim uczy, że „nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa”.

Ilekroć czytamy Biblię w rodzinie, wtedy sprawdzają się słowa Jezusa: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21). Słowo Boże wprowadza nas w komunię z Jezusem Chrystusem, do Jego najbliższej rodziny. Jest to coś niezwykłego. Dom rodzinny staje się kościołem, w którym poprzez Słowo Boże obecny jest Chrystus. Gdy to Słowo rodzina czyta, słucha z wiarą i strzeże, wtedy wchodzi w komunię z Jezusem, tak jak dzieje się to poprzez przyjmowanie Go w Komunii świętej. W rodzinie Biblia powinna więc cieszyć się taką samą czcią, jaką otacza się Ciało Pańskie.